zondag 15 januari 2017

Duizenden namen...

Kerkrekeningen als bron voor genealogische informatie.

De kerkrekeningen van Hattem bieden een schat aan informatie voor genealogen. Daarnaast bied het een interessante kijk in de inkomsten en uitgaven van een een kerk. De kerkmeesters van Hattem hielden ook de inkomsten bij van het begraven van de doden in de kerk en op het kerkhof naast de kerk. Vanaf 1575 zijn er duizenden mensen begraven waarvan vele de naam genoemd worden hetzij zij zelf begraven werden of een vrouw, kind of andere dierbare van hen. Let wel dit zijn niet de data van de begrafenis zelf maar de dagen dat er betaald werd. Meestal was de persoon in kwestie in de weken voorafgaande overleden. In enkele gevallen werd er soms pas een jaar later betaald. Met name de arme plattelands bevolking van het schoutambt zal vaak moeite met betalen gehad hebben. Zeker als er weer een uitbraak van een besmettelijke ziekte was zoals de pest of rode loop (Dysentery) wat vele slachtoffers eiste en soms complete gezinnen liet uitsterven. De rekeningen laten inkomsten uit de landerijen en goederen die eigendom van de kerk waren zien. Ook de uitgaven door de eeuwen heen laten veel interessante posten zien. Daartussen kan men mogelijk ook voorouders traceren die een betaling voor verrichte diensten of geleverde goederen kregen.

woensdag 28 september 2016

Met het verkeerde been uit de beddestee?

”ghij kompt nogh al eens voor den dagh”


Op de deel van Albert Jans op de Wae ontstaat in de vroege ochtend van 7 februari 1702 een ruzie tussen Jan Stevens, ploegjongen van Albert Jans op de Wae en Jan Berents, de bouwknecht van Albert Jans op de Wae na de opmerking van Jan Berents ”ghij kompt nogh al eens voor den dagh, waerop Jan Stevens antwoorde dat gaet nogal hen, dat daerop Jan Berents den schuddegavel heeft genomen sonder de minste andere woorden te gebruijcken en daermede Jan Stevens lustigh aff geslagen, waerop Jan Stevens die de ledder in de hand hadde deselve op het lijff van Jan Berents heeft gesmeten, waerop Jan Berents een vlegelknuppel nemende den voorn. Jan Stevens deerlijck in de sijd gestoten en een gat in het hooft geslagen”. Jan Berents word op 9 februari shuldich bevonden na een getuigenis van Jan Stevens en Derck Heijmens en word veroordeelt tot een boete van “twintigh goud gulden binnen den tijd van 14 dagen te betelen aen den jonghe voor pijn en smert twaelff gulden neffens het meester loon ende de kosten deses alles tot taxatie en moderatie van gerichte”.

zondag 25 september 2016

Zedendelict en paardenroof in omgeving Oldebroek met de dood bekocht...

“sijn mannelijckheijt uijt de boxen getogen ende tuschen haer benen gehadt”


Tijdens het zoeken in het Gelders Archief in de proces dossiers in het oud rechterlijk archief van Veluwe stuite ik in het “crimineel sententieboek” op een aantal zaken waarin een vonnis was uitgesproken maar waarvan ik geen bijbehorend procesdossier kon vinden. Mogelijk dat deze niet bewaard zijn gebleven? Het betreft soms best interessante dossiers. In de best wel heftige zaak hieronder beschrijven we kort om welke personen het gaat ,wat er heeft plaats gevonden en wat de gevolgen voor de daders waren. Daarna volgt een transcriptie van de uitgesproken vonnissen voor beide personen uit het genoemde sententieboek.

maandag 28 maart 2016

...vredelievend volkje?

Dat het niet alle dagen peis en vree in het dagelijks leven op de Noord-Veluwe was getuigen de onderstaande stukken uit het ORA van Veluwe wel. Er werd soms flink op los geslagen waarbij diverse voorwerpen niet geschuwd werden om elkaar behoorlijk toe te takelen.


Heerde, 14 juli 1718.
Tussen Derck Wijers tegen Lambert Cornelissen, Jan Douw en Derck Bueck.
“Om te beletten dat zijn broeder Jan Weijers door Lambert Cornelissen, V, en vordere complicen niet mochte worden dootgeslagen.” Hij werd “blont en blauw geslagen, dat hij ter aarde als doot ter nederviel.” Waardoor het slachtoffer daarna zes weken “het bed heeft moeten houden.”

donderdag 27 augustus 2015

Fijn, een vroege familiegeschiedenis uit vergeten tijden

“en dat Gerrit Fijn hem hadde geantwoort dat hij die boete niet daghte te betaelen”


handtekening Gerrit Jansen Fijn 29 juli 1708
De familienaam Fijn duikt op de Noord Veluwe voor het eerst op in het Richterambt van Oldebroek in de persoon van Jan Willems Fijn.

zaterdag 11 juli 2015

Sprokkels uit Heerde anno 1450

Vandaag even een begin gemaakt aan een transcriptie uit de gerichtssignaten van Veluwe uit het jaar 1450. Het geeft een kijkje in het dagelijks leven halverwege de 15e eeuw in o.a. Heerde. Daar waar de tekst voor mij niet leesbaar was heb ik (?) genoteerd. De tekst tussen haakjes betreft meestal de volledige naam of het volledige woord om het enigszins leesbaar te houden.

Heerde anno 1450:

Item des gues dynxsdaghe na belaecken
paesschen richten die richt(ers) tot H(
er)de by gerichtslude Johan van All(er)
Johan te Have, Jacop te Stert Lam
bert Dyselwert Arnt van Aken

zondag 21 juni 2015

Publicatie kwartierstaat

De vernieuwde versie van de kwartierstaat van Roelof Berends Wessel geboren in 1933 is gepubliceerd: kwartierstaat Roelof Berend Wessels. Aanvullingen of verbeteringen zijn welkom en kunnen via mail of commentaren worden doorgegeven. Deze kwartierstaat bevat veel Noord-Veluwse genealogische informatie. Op dit moment zijn alleen de eerste 10 generaties terug in de tijd gepubliceerd. Oudere generaties zullen binnenkort volgen.