zondag 15 januari 2017

Duizenden namen...

Kerkrekeningen als bron voor genealogische informatie.

De kerkrekeningen van Hattem bieden een schat aan informatie voor genealogen. Daarnaast bied het een interessante kijk in de inkomsten en uitgaven van een een kerk. De kerkmeesters van Hattem hielden ook de inkomsten bij van het begraven van de doden in de kerk en op het kerkhof naast de kerk. Vanaf 1575 zijn er duizenden mensen begraven waarvan vele de naam genoemd worden hetzij zij zelf begraven werden of een vrouw, kind of andere dierbare van hen. Let wel dit zijn niet de data van de begrafenis zelf maar de dagen dat er betaald werd. Meestal was de persoon in kwestie in de weken voorafgaande overleden. In enkele gevallen werd er soms pas een jaar later betaald. Met name de arme plattelands bevolking van het schoutambt zal vaak moeite met betalen gehad hebben. Zeker als er weer een uitbraak van een besmettelijke ziekte was zoals de pest of rode loop (Dysentery) wat vele slachtoffers eiste en soms complete gezinnen liet uitsterven. De rekeningen laten inkomsten uit de landerijen en goederen die eigendom van de kerk waren zien. Ook de uitgaven door de eeuwen heen laten veel interessante posten zien. Daartussen kan men mogelijk ook voorouders traceren die een betaling voor verrichte diensten of geleverde goederen kregen.
Onderstaand vind men een voorbeeld van zo'n kerkrekening uit de honderden die beschikbaar zijn.  

Kerkrekening van de Andreas Kerk te Hattem 1743 - 1744.

Archief instelling: Streekarchief Epe, Hattem, Heerde.
Inventaris nummer 661. Transcriptie gemaakt door J.M. Goudbeek , Wezep 22-03-2012.
Bij het gebruiken van gegevens uit deze bewerking voor genealogische of historische doeleinden of ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, word een adequate bronvermelding naar deze bewerking zeer op prijs gesteld.

Tweede Reekeninge
van Jacob van Vlierden als Kerkmr over den
jare 1743 verscheenen
Petri 1744

Fol. 1

Reekeninge van Jacob van Vlierden
als Kerkmeester beginnende met Petri
1743 en eijndigende Petri 1744

Ordinaris ontvank
wegens uitgangen

Jan Aalts huijs modo Derk
van Hulsbergen

1 – 3 – 8
Pelgrims Bosweert, nu Jan
Rooseboom

: – 14 – 4
Harmen Hendriks Hoff, nu
Jacob Roos

: – 9 – 8
Floris Heijlever den Hullik
modo Gerrit van Welbergen

: – 13 – :
De Heer Hooft Schouwt Tullekens
huijs

1 – 3 – 8
De Heer van IJrst zijn goed
3 – 18 – :
Nog de Heer van IJrst zijn goed
1 – 15 – 4
Jan Schultings goed, nu Har
men Schultink

1 – 7 – 8
Borremans huijs den Eenhoorn
modo Juffrouw Meijlink

: – 17 – :
Hendrik Berents Crajenberg, nu
H: van der Veen de eene helft
en de andere helft de weduwe
Torsink met de Diaconie1 – 15 – 4
De Lands domaijnen van Ve
luwen, de heer Rentm. Otters

3 – : – :
Jan Martens huijs, nu Phi
lippus Walter

2 – : – :
De Heer Haarsolten goed
1 – 6 – :
Vrouw van Lennip de Capelle
modo Swier Egberts

1 – 12 – 12
Hendrik Elberts huijs, nu
Jacob Wilt

1 – 10 – 4
De Heer Wittinskij zijn goed
Rent Lubberts modo de Heer Bentink
tot Arnhem


: – 17 – 10


Fol. 1v

De Heer van IJrst sijn Goed
24 – 3 – 62 – 0 – 14
De wed. Theunis Buijssenkools
huijs

1 – 15 – 4
Borremans huijs den Eenhoorn
modo Juffrouw Meijlink

2 – 4 – :
Jan Schultinks huijs, nu Har
men Schultink

: – 17 – 10
Harmen Hendriks Slok zijn
hoff, nu Jacob Roos

: – 13 – :
Evert Hendriks Weert, nu
vrouw Coops, Willem Kelder, en Luijloff Niholt

: – 7 – :4
Het huijs Puttenstein voor
’t Broek modo Snijder

: – 17 – 10
Hendrik Schultinks huijs, nu
Evert van der Maaten

2 – 7 – :
Berent Bruins Weert
1 – : – :
Pelgrims Bosweert de Heer
Hooft Schouwt Tullekens

1 – : – :
Harmen Barnevelds Weert, modo
Willem Kelder en Hendrik van
der Meulen


: – 5 – :
Jan Helmigs huijs, nu Hendrik
Bijvank

: – 14 – :
Cramers huijs, de weduwe Torsink
: – 14 – :
De Binnen Moole aan de
Derp Poorte, Arent Mulder

16 – 16 – :
Jan Swams huijs nu Gerbrand
Jans

3 – 10 – :
De Heer van der Vaarst sijn huijs
4 – 4 – :
Rutger Scholten huijs
4 – 4 – :
Maricus van Soest huijs, nu
de weduwe Schermenk

2 – 2 – :
Gerrit Pothofs huijs, modo
Berent Lubberts

1 – 13 – :

47 – 4 – 10

Fol. 2

Ordinaris ontvank

2de derder jaar
Berent Wijssenberg twee
margen hooijland

17 – : – :
Garrit Kelder ses hoffjes
11 – : – :
Nog deselve twee akkers
in de Nieustad

12 – 10 – :
Ariaan Remmelaar een
hoffjen aan ‘t Veen

5 – 2 – :
Gerrit de Haan twee hoff
jes in ‘t Derp

7 – : – :

52 – 12 – :

Fol. 2v

Extra ordinaris ontvank
van de Dooden
1743 Den 1 Meert
Berent Theunis
1 – 8 – :
10
Jacob Egberts
1 – 8 – :

Dito nog een insaat
1 – 8 – :

Arent Jans kind
1 – 8 – :
13
Andries Matthijs
1 – 8 – :

Nog van deselve van een groeve
gekogt voor

4 – 8 – :
20
Gerrit Jans
1 – 8 – :
23
Harmen Keunings kind
1 – 8 – :
April den 2
Fennigjen van Schellen
1 – 8 – :
5
Lambert Koekoeks vrouw
1 – 8 – :
10
Lambert Bos
1 – 8 – :

Nog wegens een insaat
1 – 8 – :
17
Jan Berents Lak
1 – 8 – :
18
Garrit Spijkeboer
1 – 8 – :
20
Theunis Buijssenkool wegens
drie groeven

2 – 17 – :

Nog van deselve
1 – 8 – :
25
Timen Martens vrouw
1 – 8 – :
26
Willem Jans kind
1 – 8 – :
Meij den 28
Evert van der Maaten
8 – 8 – :
29
Hendrik Oosterhuijs kind
1 – 8 – :
Juni den 4
Geese Schuurmans
1 – 8 – :
20
De wed: van der Maatens kind
1 – 8 – :
27
Coenraat Vos
7 – : – :
29
Jan Borst
7 – : – :
Juli den 18
Juffer Daendels
9 – 16 – :
Aug. den 3
Hendrik Bultmans kind
1 – 8 – :
5
Hendrik van Meekerens kind
1 – 8 – :
30
Derk Barnevelds kind
1 – 8 – :
31
Jan Rousinks kind
1 – 8 – :
Sept. Den 14
J: van Vlierdens kind
7 – 8 – :
October den 5
Aart Gerrits kind
1 – 8 – :
14
Wessel Schultink
1 – 8 – :
23


Fol. 3

Jan Bosmans vrouw
1 – 8 – :
82 – 13 –


24
Willem Alberts kind
1 – 8 – :
25
Hendrik Bultmans kind
1 – 8 – :
26
Jan Husinks kind
1 – 8 – :
Nov. den 15
Een insaat van de
Heer Burgem. van der Vaarst
vrouw


9 – 16 – :

Dito van vrouw Groenewout
1 – 8 – :
16
Harmen Peters kind
1 – 8 – :
17
Aan Frans Groenewout een
groeve verkogt

4 – 8 – :
Decemb. den 31
Garrit Bastiaan
1 – 8 – :

Dito Jan Boer
1 – 8 – :
1744 Jan: den 7
Jan Boers soon Dries
1 – 8 – :
Febr den 1
Cornelis Heijlever
1 – 8 – :
18
Willem Rents
1 – 8 – :

Hendrik Mulder wegens een
groeve

: – 19 – :


28 – 15 – :


Nog ontvangen van de wed:
Torsink wegens haar suster
de geregtigheid van de Kerk
van Harmen Torsink7 – : – :
9 – 16: – :

van A. van Doorn wegens een
plaats in de kerk van de
wed: Torsink aan den selven over
gegeven2 – 10: – :


48 – 1 – :

Fol. 3v

Ontvank van nagtmaals
Geldt

1743 Maart den 14 April Paasdag
10 – : – :
Den 21 dito
10 – 5 – :
Den 24 Juli
10 – 10 – :
Den 22 September
6 – 10 – :
Den 29 dito
15 – 10 – :
Den 25 December Karsdag
9 – 10 – :
Den 29 dito
6 – 8 – :

75 – 8 – :

Fol. 4

Uitgave tegens voorenstaande ontvank
soo op ordonnantien
als quitantien


1743. Aan de Heer secretaris
Cremer als schoolarch bet.

2 – 16 – :
Aan Dr. van Essen wegens
sijn tractament

14 – 10 – :
Aan de rector van den Born
bet. Wegens een kerkelijk hoffken

3 – : – :
Bet. aan de heer B. Greve
wegens een jaar tractament als schoolarch

2 – 10 – :
Bet. aan Willem Schrijvers
als custos wegens sijn tractament

22 – 1 – :
Bet. aan Berent Wijsenbarg
als dootgraver wegens sijn tractament

12 – : – :
En nog voor ’t ophoogen van
elff groeven

3 – 6 – :
Bet. aan Anthonij de Man
wegens geleverde waskaarsen
volgens quitanties


4 – 8 – :
Bet. aan Lamb. van Essen
wegens geleverde waren ten b
ehoeve aan Cornelis Heijlever
als Kerkm. Volgens ordonnantie6 – 8 – :
Nog bet. aan den selve als
boven

10 – 17 – :
Nog betaald aan Lamb. van Essen
wegens geleverde waren

16 – 10 – :
Bet. aan Elisabet Heijlever
wegens gelevert hout, spijkers
etc.


16 – : – :
Bet. aan Hendrik Vos metzelaar
wegens v.dient loon met een opperman

5 – 7 – 8
119 – 13 – 8

Fol. 4v

Bet. aan Jan Willems de
Weert wegens twee carre
turff met het meten

4 – 9 – 8
Bet. aan Hendricus Beekman
wegens 14 vragten goed van Dr. V
an Essen


2 – 16 – :
Bet. aan Helmert van Asselt
als Provisoor van de gemeene
armen wegens een uitgank
uijt het Karkenhuijs bij de
Toorn
13 – 3 – :
Bet. aan A. van Graffhorst
wegens een nieuwen suijger
en emmer in de pomp in ’t huijs
van Do. de Mist als mede
bij de wed: Cremer de pomp
digt gesoldeer en arbeidsloon
samen


5 – : – :
Bet. aan Willem Broenes
wegens arbeidsloon en leve
rantie


18 – : – :
Bet. aan de wed: van Frans
 Creder wegens elff dagen schoon
maken in de Kerk


5 – 10 – :
Bet. aan Driesjen Lamberts
als boven

5 – 10 – :
Bet. aan Hendrina Bleijenbarg
wegens 12 dagen schoonmaken
in de Kerk en school beneven
voor 7 ½ Stver schuurdoeken te
samen
6 – 7 – :
Bet. aan Aaltjen Wijssenbarg
wegens 12 dagen schoonmaken
in de Kerk en school


6 – : – :
Bet. aan Jan Stolte wegens mede
brengen van de kaarsen van Zwol

: – 6 – :
76 – 2 – 0

Fol. 5

Bet. aan Hendrik Kok wegen
het goed van Dr. Van Essen te
dragen uit het schip

: – 8 – :
Bet. aan Trine Berents wegens
schoonmaken in de school

: – 6 – :
Aan Derk Barneveldt wegens
nagtmaals brood

: – 5 – 12
Kerkmeesters tractament
20 – : – :
M. komt hierbij 3 gulden
wegens Lands Domaijnen
die alhier in dese reekeninge
zijn ingebragt, dog niet ont
vangen, komt nu weder
om in uitgave

3 – : – :
Nog komt mij bij ’t slot van de
eerste reekeninge

2 – 19 – 8
32 – 5 – 8


Nog bet. aan Gerrit van
Rhaan volgens quitantie: – 18 – :
Nog aan Lambert van Essen
bet. wegens geleverde waren
volgens ordonn: en quitantie


6 – 4 – :
39 – 7 – 8

Fol. 5v

Den ontfank van Jacobus van Vlierden
als Kerkmeester van Hattem van Petri
1743 tot 1744 bedraegt sig een somma
van driehondert en dertig guldens ƒ 330 – 2 –
twee stuvers
‘d uitgave daar en tegens de somma
van tweehondert zesentwintig
guldens, drie stuivers ƒ 226 – 3 –
soo dat meer ontfangen als
uitgegeven heeft de somma
van eenhondert en drie guldens
negentien stuivers ƒ 103 – 19 –
Welke den rendant schuldig blijft wordende
van sijn administratie bedankt. Actum
Hattem den 17 Aug. 1745

(…..)

M. Greve
H. Barnevelt
W. v. Tullekens
L. van de Vaarst

Fol. 6
Haersolte Haersolte
Op het tegenstaande slot door ad
ƒ 103 – 19 –

doordat Rendants wed: betaalt
ingevolge ordonnantie Berent
Mulder


65 – 10 – :

Bij het schoonmaken van de Kerk
aenhier gelevert

3 – 7 – 8

Aen kippen Tnne schoonmaken
: – 12 – :

Aen Derk Damman servet voor de
nagtmaels tafel

2 – : – :

Hendrik van der Veen voor gelevert
cement en keersen

3 – 17 – :


Te samen

75 – 6 – 8


Soo dat nog schuldig blijft

28 – 12 – 8Dese tegenstaande
4 – 10 – 4 ingevolge
decreet van den 30
Juni 1753 uijt de
Coop penn: van ’t ver
kogte huis aen de wed: van Vlierden
betaald zijnde,
zijn door haar gerestitueert en aen
den ondergetekende Kerkm: toege
telt op den 14
Nov 1759

Claes Boone
Nog aen de rendante afgeschreven als een
kwade restant,
dog buiten consequentie
soo sij reets als ontfangen heeft ingebragt
Jan Schultinks goed, nu Harmen Schultink
’s jaers ƒ 1 – 7 – 9 dus in 2 jaren ƒ 2 – 15 –
nog Jan Schultinks huis, nu Harmen Schultink
’s jaers  – 17 – 10         1 – 15 – 4

Te samen                                    4 . 10. 4

Soo dat nog schuldig is            24 . 2 . 4

Bovenstaende slot ad vierentwintig guldens
twee stuivers en vier penn. door des Rendants
wed: voldaan en gesuivert den 9 aug. 1748
Testor
B. H. Cremer

Bovengemelte ƒ 24 – 2 – 4 zijn mij onderget: tijdelijke Kerkmeester ter hand gestelt den 9 aug. 1748
                                                          Dirk Jalink
Geen opmerkingen:

Een reactie posten